L'amélioration personnelle

A New Earth, Oprah & Eckhart Tolle citeren Jezus – "Gezegend zijn de armen van geest"

Posted by admin

[ad_1]

Eckhart Tolle, auteur van A New Earth, herzag hoofdstuk 2 online waarbij Oprah Jezus citeerde die zei: “Zalig de armen van geest, want hunner zal het koninkrijk des hemels zijn.”

Tolle en Oprah bespraken de illusie van eigendom, identificatie, ontwaken, het faciliteren van een innerlijke verschuiving en persoonlijke transformatie. Allemaal krachtige waarheden en concepten die onze tijd en aandacht waard zijn.

Oprah zei: “Je spreekt over de illusie van eigendom op pagina 42. Je zegt” Het ego heeft de neiging om hebben gelijk te stellen aan zijn en leeft door vergelijking. En je gebruikt een citaat uit de Bijbel dat Jezus zei. … Wat doet armen van geest bedoel je?”

Tolle antwoordde: “Geen innerlijke bagage, geen identificaties.”

Oprah, nadenkend nog steeds nadenkend over de kwestie, informeerde hij nieuwsgierig verder: “Ik heb nooit geweten dat dit is wat arm van geest betekent. Hoe kwam je tot die interpretatie van wat arm van geest betekent?”

Tolle trok zich terug uit zijn persoonlijke spirituele reis en legde uit: “Er was een tijd nadat ik deze innerlijke verschuiving doormaakte. Het moet drie jaar later zijn geweest, ik was op bezoek bij mijn moeder en zij had een Nieuw Testament op haar plank. Ik koos het uit. en begon te lezen. Ik kon plotseling de waarheden zien die daar verborgen waren en dat in veel gevallen de conventionele interpretatie oppervlakkig was van wat Jezus had gezegd. En dat was een van de dingen die ik onmiddellijk zag toen Hij zei: geest ‘. Ik realiseerde me dat het te maken heeft met het niet dragen van spullen naar binnen, zodat je geest heel licht is. Het heeft geen last. Hij had het over ontwaken en leven in die vrije staat van bewustzijn. Geweldig om het opeens te kunnen lezen en plotseling het klopt allemaal, wat voorheen niet klopte. “

Ik ben het met Tolle eens dat we geestelijk ‘klaar’ moeten zijn en op een moment in onze levensreis dat we openstaan ​​voor waarheid en goddelijke openbaring. Zo’n goddelijke tussenkomst en ontmoetingen kunnen inderdaad plaatsvinden, of we er nu klaar voor zijn of niet, waarna onze harten verrassend plotseling en verbazingwekkend worden geopend. Voor Tolle was hij in een staat van spirituele achtervolging en hongerde hij naar goddelijk inzicht, terwijl hij nieuwsgierig de mysteries van het leven nastreefde.

Ongetwijfeld kunnen religieuze en traditionele interpretaties helaas vaak het doel missen van wat Jezus bedoelde door middel van waarheid en openbaring. Tolle zinspeelde nauwkeurig op dit noemen van een “conventionele interpretatie” als “oppervlakkig”.

Jezus Zelf zei tegen de Farizeeën, die voor velen buitengewoon religieus en star waren: “U maakt het Woord van God krachteloos door uw overlevering, die u hebt overgeleverd, en veel van dergelijke dingen doet u” (Marcus 7:13). Jezus bestrafte de Farizeeën omdat ze de kracht uit het Woord van God hadden verwijderd door de mensen te belasten met verheven tradities waaraan ze zich moesten houden, waardoor ze werden losgekoppeld van de vreugdevolle ervaring van het aanbidden en dienen van de levende God.

Op een gegeven moment werd Jezus zo boos en gefrustreerd op de Farizeeën dat Hij streng tegen hen zei: “Uw vader is de duivel” (Johannes 8:44). “Hij die uit God is, hoort Gods woorden: u hoort ze daarom niet, want u bent niet uit God” (8:47).

De schriftgeleerden en Farizeeën probeerden Jezus vaak te verstrikken in religieuze debatten, waarin ze probeerden hun tradities kracht bij te zetten. Jezus aarzelde niet om hen te confronteren met de woorden: “Waarom overtreedt u het gebod van God door uw traditie?” (Mattheüs 15: 3) “Dit volk nadert tot Mij met hun mond, en eert Mij met hun lippen; maar hun hart is ver van Mij verwijderd. Maar tevergeefs aanbidden ze Mij, terwijl ze de leerstellingen en geboden van mensen onderwijzen” (15 : 8-9).

Helaas zijn religieuze leringen vaak niets meer dan tradities en geboden van mensen, zonder de liefde en het leven van God. Toch worden nietsvermoedende mensen die geen tijd nemen om de Bijbel zelf te lezen, gemakkelijk verleid en beïnvloed door zulke zelfingenomen Farizeeën. Veel leraren en vereerde hoogwaardigheidsbekleders, gekleed in de attributen van religiositeit, worden overspoeld door traditionele ceremonies, omdat ze meer verliefd zijn op vorm dan de levende God.

Nadat ze zich hadden geïdentificeerd met hun religieuze ideologie, verbondenheid en traditie, hebben ze zichzelf verhinderd van ganser harte en vrij tot God te naderen. Elke vorm of spirituele gebeurtenis die past bij hun traditie of ervaring, demoniseren en verwerpen ze. Maar door dat te doen, laten ze het hun eigen ziel in de steek terwijl ze voor zichzelf een gedenkteken bouwen ter ere van de dood van hun eigen religieuze traditie.

God zou echter de mensheid hebben om “gevestigd te worden in de tegenwoordige waarheid” en voor eeuwig geestelijk vooruit te gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid (zie 2 Petrus 1:12).

De meeste denominaties geven er echter de voorkeur aan om een ​​traditioneel monument voor hun stichter te bouwen dan voor Christus, het ultieme hoofd van de kerk en auteur van het leven. Door dit te doen vervangen ze Christus als het hoofd en de bouwer van Zijn universele kerk, vergoddelijken ze zichzelf in exclusiviteit, vervreemden ze spirituele zoekers in hun gemeenschap, en kijken ze niet langer naar de ‘auteur en voleindiger van hun geloof’ die de voorkeur geeft aan vorm boven inhoud.

Jezus is echter het hoofd van de kerk (Efeziërs 5:23) en auteur en voleindiger van ons geloof (Hebreeën 12: 2); zonder welke ons geloof schipbreuk lijdt en de goddelijke invloed wordt verbroken als we proberen onszelf religieus te verhogen.

Alleen Christus kan en zal Zijn kerk bouwen (Mattheüs 16:18); door het patroon, protocol en kracht van Zijn Geest, niet door de leiding van een door mensen gemaakte denominatie. Telkens wanneer een man, bediening, kerk of denominatie een beweging van God tracht te besturen en te leiden; Wees gerust, God Zelf zal hen verlaten. God zal nooit gaan waar Hij niet wordt erkend, noch nodig is.

Persoonlijk heb ik religie ervaren die ijskoud is en niet lekker. Af en toe heb ik gedacht om te netwerken en verbinding te maken met grotere religieuze organisaties, denkend dat we gezamenlijk een grotere impact zouden kunnen hebben. Toen ik echter enkele van deze “gevestigde” organisaties belde, merkte ik dat hun secretarissen en bureaucratieën koel en vervreemdend waren.

Eén voorbeeld in het bijzonder: ik belde een zeer grote wereldwijde bediening vanuit Orlando om een ​​onderzoek in te stellen. In plaats van hartelijk te worden begroet, werd mij abrupt gevraagd: “Met wie ben je?” Toen ik de ondervragertoon aan de andere kant voelde, antwoordde ik humoristisch: “JEZUS”, waarbij ik elke letter bij naam spelde.

De secretaresse was niet geamuseerd of in het minst gefaseerd en hield zich strikt aan haar organisatorische hiërarchische instelling, waarbij ze dezelfde vraag opnieuw stelde omdat ze totaal ongeïnteresseerd in mij was als een persoon die mij liever als een organisatie bestempelt.

Gelukkig zijn Jezus en de Heilige Geest groter en gaan ze verder dan religieuze labels en vormen. Jezus liep door muren heen en liep op water. De Heilige Geest verscheen en bewoog zich in talloze vormen – als een zachte duif en als wind en vuur. God schokt en overtreft altijd uw theologie, vaak zelfs volledig in strijd.

Daarom is er altijd verdeeldheid wanneer spiritualiteit en religie botsen. De “gevestigde” religie van de dag voelt zich altijd bedreigd wanneer spiritualiteit komt met een nieuw ontwaken voor de mensheid. De eerste reactie is daarom meestal om de nieuwe openbaring te demoniseren en te kleineren, in plaats van deze verder te onderzoeken en te onderzoeken.

Dit is de neiging tot schokken of trotse religiositeit, die volledig egocentrisch en gefixeerd op mij is. Wat levert het mij op? Hoe beïnvloedt het “mijn kerk”, “mijn offergaven”, “mijn leer”, “mijn begrip”, “mijn interpretatie”, enz. De ironische en zelfingenomen neiging is echter om verder te gaan dan het “mijn” en “ik” ‘waarmee religie vaak doet wat ze wil, interpreteert zoals ze wil; maar zet daarbij Gods naam erop in een poging zichzelf te bekrachtigen en geloofwaardig te maken.

Dit is waarom toen Jezus kwam Zijn grootste tegenstand en vijanden uit de religieuze kringen kwamen. Zondaars, prostituees, achterbakse zakenlieden en gemeen pratende vissers hielden allemaal van Jezus en hielden ervan. Het was de religieuze menigte vol manipulatie en spirituele subtiliteit waar Jezus niet tegen kon en zich abrupt verzette, waarbij ze onmiddellijk hun eigen onzekerheid blootlegden.

Als de religieuzen echt spiritueel waren geweest, zouden ze naar Jezus hebben gezeten en geluisterd om te zien of wat Hij zei waar was en geestelijk voordeel voor hen had. In plaats daarvan kwantificeerden ze alles in geldelijke en zichzelf wegcijferende termen, en gaven er de voorkeur aan om te beschermen wat van hen was in plaats van te omarmen wat van God Zelf kwam.

Religie verkoopt God, maar is ontdaan van Gods goddelijk leven. Religie gaat op een subtiele manier over het projecteren van een zelfingenomen houding, het bijbrengen van angst bij volgelingen, het versterken van iemands oppervlakkige ego met zelfverheerlijking, het opbouwen van zijn denominatie, het beschermen van zijn verbondenheid en het verspreiden van zijn eigen ideologische overtuiging.

Ik was volkomen geschokt toen ik in Brooklyn Heights woonde, waar het hoofdkantoor van de Jehovah Getuigen-koninkrijkszalen is gevestigd. Ik sprak vaak met en besprak geestelijke zaken met “de getuigen” in Montague Street. Toen ik hen ondervroeg over Jezus ‘aansporing om voor de armen te zorgen uit Mattheüs hoofdstuk 25, zeiden ze: “Dat doen we niet. God zal voor de armen zorgen. We prediken gewoon het Woord.”

Ik trok op mijn beurt de geldigheid van het “Woord” dat ze prediken in twijfel, aangezien het een Nieuwe-Wereldvertaling is. Ik noemde toen “hem die weet goed te doen, en dat niet doet, voor hem is het zonde” (Jakobus 4:17). “Maar hij die de goederen van deze wereld heeft en ziet dat zijn broer behoefte heeft, en zijn ingewanden van mededogen voor hem afsluit, hoe kan de liefde van God in hem wonen?” (1 Johannes 3:17).

Het was toen de “getuigen” werden het zwijgen opgelegd en liepen beschaamd weg. Ik ben zelf zeker vaak zonder en misschien met een beetje maar verwaarloosd degenen die om me heen lijden. Desalniettemin omarm ik het creëren van een religieuze doctrine die de armen en lijdenden vervreemdt, die afstand doet van het goddelijke en grootste gebod om een ​​gekwetste mensheid lief te hebben en op te heffen.

“Onthoud het goede niet aan wie het toekomt, als het in de macht van uw hand is het te doen” (Spreuken 3:27).

Zulke door mensen gemaakte doctrines zijn vaak wettisch en demonisch. De apostel Paulus noemde de leerstelling die door het Vaticaan wordt bepleit en die priesters verbiedt te trouwen en een vrouw te verloven. ‘Nu spreekt de Geest uitdrukkelijk, dat in de laatste tijden sommigen van het geloof zullen afwijken, aandacht schenkende aan verleidende geesten en leerstellingen van duivels; leugens en huichelarij spreken; hun geweten met een heet ijzer laten schroeien; verbieden te trouwen, en bevelen om onthoud u van vlees dat God heeft geschapen om te worden ontvangen met dankzegging van hen die de waarheid geloven en kennen “(1 Timoteüs 4: 1-3).

Jezus gaat over liefde, leven en geestelijk genot. Religie en de duivel gaan over slavernij, controle en dood. Gedurende het vroege kerktijdperk, zoals blijkt uit het hele boek Handelingen, probeerden ze, telkens wanneer de religieuze raad en het establishment de apostelen niet konden beheersen, te bedreigen, te slaan, gevangen te zetten en uiteindelijk te doden.

Jezus zei het goed: “De dief [speaking of the devil and religion] komt om te stelen, te doden en te vernietigen: maar Ik ben gekomen om u te laten leven, en leven in overvloed ‘(Johannes 10:10).

Religie is diep in zichzelf verankerd en het maakt haar eigen behoud er niet uit als haar interpretatie volkomen nutteloos, verouderd of volkomen dood is. Zolang het iemands hoofd verheft, zullen ze tot het bittere einde vechten om het te behouden. Omdat voor hen vormen belangrijker zijn dan vreugdevol en spiritueel het leven ervaren.

Daarom moeten we vaak bij het weggooien van onze eigen innerlijke bagage en identificaties beginnen met religiositeit en de manier waarop we ons vaak ten onrechte verhouden tot onze eigen liefdevolle Schepper. Onthoud dat God niet zal toestaan ​​dat iemand, inclusief een zelfingenomen denominatie, Hem in een doos stopt. God is groter dan je ideologische, religieuze en mentale kader.

Daarom, wanneer u armoede in de geest cultiveert om de rijkdom van de hemel te verwerven, begint u met uzelf te ontdoen van dode religie en gemene, manipulatieve associaties.

Als u ontdekt dat u in de eerste plaats afhankelijk bent van God alleen, kunt u daarna anderen in de familie van het geloof omhelzen en voor uzelf een geestelijk thuis vinden.

Wat betreft arm van geest blijven, doen we er goed aan de woorden van de apostel Paulus te onthouden die zei dat hij zowel “vol” was en toch “hongerig” (Filippenzen 4:12). De Britse revivalist Smith Wigglesworth, die verschillende mensen uit de dood opwekte en talloze zieke mensen genas, zei dat hij tevreden was met zijn eigen ontevredenheid.

David, een man naar Gods hart, riep, hoewel hij koning was en talloze dingen bezat, uit: “Zoals een hert snakt naar de waterstromen, zo snakt mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God: wanneer zal ik komen en voor God verschijnen? Mijn tranen zijn dag en nacht mijn vlees geweest ”(Psalm 42: 1-3).

“Nu ook, wanneer ik oud en grijs ben, o God, verlaat mij niet, totdat ik uw kracht aan dit geslacht heb getoond, en uw kracht aan een ieder die komen zal” (Psalm 71:18).

Net als Tolle innerlijk verschuiven, spiritueel verbinden en op wonderbaarlijke wijze leven.

Leave A Comment